Endereço: Av Santa Terezinha, 523 - Santa Terezinha - Belo Horizonte - MG

Telefone : (31) 3476-1071

Palavras-chave: filhote em Belo Horizonte, vermifugado em Belo Horizonte, pedigree em Belo Horizonte, canil em Belo Horizonte, raça de cães em Belo Horizonte, veterinário em Belo Horizonte

Canil Von Cheib’s Hotel e Adestramento